Polityka prywatności

Polityka prywatności2018-08-07T17:31:14+00:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, informujmy że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne Białołęka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cyprysowej 4, 05-850 Szeligi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027027, numer NIP: 1181603701 REGON: 017329095, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@cmbial.pl

 

 • Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  a .Prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. W tym celu w dokumentacji medycznej są odnotowywane wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o Twoim stanie zdrowia, jak również mogą się tam znaleźć informacje np. o Twoich nałogach. Informacje te, są zbierane jeśli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i realizacji w sposób właściwy Twojego procesu leczenia;
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 oraz Ustawy o prawach pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej jako Ustawa o prawach pacjenta) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia).
  b. odbioru i archiwizacji oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia;
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
  c. potwierdzenia, odwołania lub przypomnieniu terminu wizyty lub przekazaniu innej ważnej informacji;
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
  d. przesyłania drogą elektroniczną komunikatów marketingowych tj. aktualności i informacji związanych z funkcjonowaniem naszej przychodni, m.in. informowanie o zatrudnieniu nowego lekarza, specjalne oferty, informacje o nowych produktach;
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  e. dochodzenia roszczeń i obrona naszych praw związanych z naszą działalnością; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
  wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

 • Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  a. Podmioty odpowiedzialne za ubezpieczenia społeczne w tym jednostki publiczne NFZ i prywatne;
  b. podwykonawcy współpracujący z Naszą firmą na podstawie umowy w celu zapewnienia ciągłości leczenia tj. m.in. badania obrazowe czy badania laboratoryjne, transport medyczny;
  c. dostawcy usług teleinformatycznych, którzy zaopatrują naszą placówkę w oprogramowanie niezbędne do realizacji świadczeń oraz dbają o jej serwis oraz wspierają nas wsparciem technicznym;
  d. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających naszą placówkę w bieżącej obsłudze i dochodzeniu należnych roszczeń;
  e. osoby upoważnione przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

  Wykaz wszystkich podwykonawców współpracujących z Centrum Medycznym Białołęka dostępny jest na stronie www.cmbial.pl/podwykonawcy

 

 • Twoje dane osobowe:
  a. są przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, m. in ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  b. z zastrzeżeniem terminów wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) będą one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
  c. w zakresie uzasadnionego interesu Centrum Medycznego Białołęka sp. z o.o. jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przez okres do czasu odwołania zgody;
  d. Dane przetwarzane w związku przepisami ustawy o rachunkowości oraz podatkowe są przetwarzane przez okres- 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 • Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możesz również skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

 • Podanie danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, dane ze skierowania, telefon) jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. W przypadku zgody na działania marketingowe podanie danych (adres e-mail) jest dobrowolne i w każdej chwili tę zgodę możesz wycofać.

 

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 • Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.