Rozmiar tekstu-+=

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, informujmy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne Białołęka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cyprysowej 4, 05-850 Szeligi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027027, numer NIP: 1181603701 REGON: 017329095, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@cmbial.pl
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  1. Prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. W tym celu w dokumentacji medycznej są odnotowywane wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o Twoim stanie zdrowia, jak również mogą się tam znaleźć informacje np. o Twoich nałogach. Informacje te, są zbierane jeśli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i realizacji w sposób właściwy Twojego procesu leczenia; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 oraz Ustawy o prawach pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej jako Ustawa o prawach pacjenta) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia).
  2. odbioru i archiwizacji oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
  3. potwierdzenia, odwołania lub przypomnieniu terminu wizyty lub przekazaniu innej ważnej informacji; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
  4. przesyłania drogą elektroniczną komunikatów marketingowych tj. aktualności i informacji związanych z funkcjonowaniem naszej przychodni, m.in. informowanie o zatrudnieniu nowego lekarza, specjalne oferty, informacje o nowych produktach; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  5. dochodzenia roszczeń i obrona naszych praw związanych z naszą działalnością; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
  6. wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. Podmioty odpowiedzialne za ubezpieczenia społeczne w tym jednostki publiczne NFZ i prywatne;
  2. podwykonawcy współpracujący z Naszą firmą na podstawie umowy w celu zapewnienia ciągłości leczenia tj. m.in. badania obrazowe czy badania laboratoryjne, transport medyczny;
  3. dostawcy usług teleinformatycznych, którzy zaopatrują naszą placówkę w oprogramowanie niezbędne do realizacji świadczeń oraz dbają o jej serwis oraz wspierają nas wsparciem technicznym;
  4. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających naszą placówkę w bieżącej obsłudze i dochodzeniu należnych roszczeń;
  5. osoby upoważnione przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.
 5. Wykaz wszystkich podwykonawców współpracujących z Centrum Medycznym Białołęka dostępny jest na stronie www.cmbial.pl/podwykonawcy
 6. Twoje dane osobowe:
  1. są przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, m. in ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. z zastrzeżeniem terminów wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) będą one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
  3. w zakresie uzasadnionego interesu Centrum Medycznego Białołęka sp. z o.o. jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przez okres do czasu odwołania zgody;
  4.  Dane przetwarzane w związku przepisami ustawy o rachunkowości oraz podatkowe są przetwarzane przez okres- 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 7. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możesz również skorzystać z uprawnienia do złożenia  sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 9. Podanie  danych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, dane ze skierowania, telefon) jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. W przypadku zgody na działania marketingowe podanie danych (adres e-mail) jest dobrowolne i w każdej chwili tę zgodę możesz  wycofać.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.